تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

مطالعات فسیل شناسی و ژئوشیمی سنگ های پالئوزئیک ایران مرکزی و زاگرس

 • دی 07، 1400
 • 2

مطالعات فسیل شناسی و ژئوشیمی سنگ های پالئوزئیک ایران مرکزی و زاگرس

بازدید های میدانی

 • دی 05، 1400
 • 2

بازدید های میدانی

ژئوتوریسم

 • دی 05، 1400
 • 4

ژئوتوریسم

پدیده های زمین شناسی

 • دی 05، 1400
 • 4

پدیده های زمین شناسی

دیدگاه های علمی پژوهشی

 • دی 05، 1400
 • 0

دیدگاه های علمی پژوهشی

دیدگاه های علمی پژوهشی

 • دی 05، 1400
 • 0

دیدگاه های علمی پژوهشی