تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

Ebrahim Alavi Taleghani

 • مرداد 18، 1402
 • 0

Initiating and managing R&D projects

رضا مظفرزاده

 • تیر 31، 1400
 • 4

پترولوژی و زمین شناسی مهندسی

عباس مقصودی

 • تیر 31، 1400
 • 4

زمين‌شناسي اقتصادي

بهمن رشیدی

 • تیر 31، 1400
 • 4

زمين‌شناسي اقتصادي

نادره فرهمند

 • تیر 31، 1400
 • 5

زمين‌شناسي مهندسی

زهرا کی‌همایون

 • تیر 31، 1400
 • 4

آب‌شناسی و زیست محیطی